Industriële reiniging - Rioolreiniging en inspectie - Transport - Recycling plantaardige oliën en vetten
Afvalstoffenmanagment - Verhuur van industrieel materiaal - Hoge druk watersnijden

Beleid VGM

INTENTIEVERKLARING
Om de continuïteit te garanderen heeft Bukom Service BV besloten om een organisatiesysteem op te zetten. Het doel van het organisatiesysteem van Bukom Service is om de kwaliteit van product en dienstverlening continu te verbeteren en aan te laten sluiten op de wensen van de klanten. Ten aanzien van het waarborgen van de productveiligheid voor mens, dier en milieu, de dienstverlening en veilig werken, heeft Bukom de volgende uitgangspunten geformuleerd:
Bukom Service BV draagt zorg voor:
• Het correct en volledig beoordelen van de klantwensen.
• Het voortbrengen van haar producten en diensten in overeenstemming met de vastgestelde klantwens en welke te allen tijde voldoen aan de eisen in wet- en regelgeving, en aan de eisen die gesteld  worden in de Verordening (EG)  Nr. 767/2009, ISO 9001 en VCA**.
• De continue verbetering van haar processen en producten en het registreren en afhandelen van alle opgetreden (fout)meldingen.
• Het bewerkstelligen van de veiligheid van de werknemers en derden en het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de medewerkers.
• Een optimale invulling en uitvoering van het KVG&M beleid en daar alle voorwaarden voor een optimale uitvoering voor te scheppen en hoge prioriteit te geven aan het veilig en kwaliteitsbewust denken en handelen van alle betrokken medewerkers.
• Het aanwenden van de juiste middelen ter voorkoming van persoonlijk letsel of beroepsziekte bij eigen medewerkers en derden.
• Het aanstellen van een KVG&M manager die er op moet toezien dat het KVG&M beleid naar behoren wordt uitgevoerd. Deze functionaris heeft de bevoegdheid om maatregelen te nemen waar de andere medewerkers zich aan moeten conformeren.
• Het aanwenden van de juiste middelen ter voorkoming van calamiteiten en/of milieuschade en volle verantwoordelijkheid te nemen voor de in het GMP+ certificatieschema diervoedersector 2006 voorgeschreven acties te ondernemen wanneer, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, geleverde producten niet conform de bepalingen van de GMP+ certificatieschema zijn voortgebracht.
• Het afsluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering om gevolgschade van haar activiteiten te verzekeren.
• Tevens zal er naar gestreefd worden de goede relatie met opdrachtgevers en de “omgeving” door middel van voorlichting c.q. het adequaat inspelen op klachten en wensen, te verbeteren. De directie van Bukom Service BV onderschrijft het in dit organisatiehandboek omschreven beleid, en zal de organisatie in staat stellen haar organisatiesysteem te waarborgen en haar verplichtingen na te komen.

Verspreiding
De verspreiding ervan vindt plaats tijdens de bedrijfs KVG&M instructie met uitreiking van een exemplaar. Tevens hangen er exemplaren op diverse openbare punten binnen het bedrijf.

Herziening
Elke drie jaar dient de verklaring te worden herzien. Het eerste exemplaar dateert uit 1993.


Heerhugowaard,  april 2011.
De directie


P. Komen                                                   J. Komen

« Terug