Beleid


Beleid

VGM Policy Statement

Beleidsverklaring Bukom Service m.b.t. Veiligheid, Gezondheid  Milieu
Het Veiligheids-, Gezondheids- en Milieu (VGM-) beleid van Bukom is erop gericht te komen tot een optimaal werkklimaat. Dit kan mede door het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar medewerkers en de zorg voor het milieu tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Uitgangspunt hierbij is hoge prioriteit geven aan het voorkomen van persoonlijk letsel, alsmede materiële schade en milieuschade. Ook de zorg voor derden zal daarin worden betrokken.

Dit vereist een continue alertheid van alle medewerkers in de organisatie waarbij onze medewerkers actief bij het bereiken van de doelstellingen worden betrokken . Daartoe zal elke medewerker, zowel eigen personeel als tijdelijke medewerkers, in de organisatie worden aangesproken op de uitvoering van opgedragen taken op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu.

Wij willen dit gezamenlijk bereiken middels het opstellen van de volgende doelstellingen:

  • Het creëren van draagvlak voor alle medewerkers voor orde en netheid op zowel werkvloer als in de omgang en gebruik  van equipment/materieel
  • Het minimaal voldoen aan de wettelijke voorschriften op het gebied van VGM
  • Het toekennen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan medewerkers op zijn of haar VGM taakgebied
  • Het werken aan een zodanige opleiding en motivatie dat alle medewerkers het VGM- beleid ondersteunen en dragen
  • Het nastreven van een open communicatie met medewerkers, klanten en overheden op het gebied van VGM inzichten.
  • Het gebruik en inzet van de meest efficiënte materialen en middelen, alsmede het voortdurend volgen van marktontwikkeling op het gebied van VGM.

Op deze wijze zal er worden gestreefd naar een continue verbetering van de veiligheid, gezondheid en de zorg voor het milieu.
Deze beleidsverklaring maakt onderdeel uit van het jaarplan van Bukom en wordt tenminste eenmaal per drie jaar aangepast of wanneer de bedrijfsvoering, normering en wetgeving daartoe aanleiding geven.

Als VGM Coördinator is Dhr. M. van Woesik aangesteld die daarbij de volledige bevoegdheid heeft dit beleid mede te onderhouden en zorg te dragen voor het waarborgen van de effectiviteit.

Heerhugowaard juli 2019

 

S.L.M. Wasserval

Directie