Bukom Services BV respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van haar diensten en producten. In deze privacyverklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe er met uw persoonsgegevens omgegaan wordt.

Waar in deze privacyverklaring over Bukom Services BV wordt gesproken, worden ondergenoemde bedrijven bedoelt:

 • Bukom Service BV
 • Bukom Trading BV

Verwerkingsverantwoordelijke?
Bukom Service, te Heerhugowaard aan de Galileistraat 55 is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer, maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van onze dienstverlening, deze gegevens worden door u zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens omdat u een (potentiële) klant, (potentiële) leverancier of andere zakelijke relatie van ons bent, of omdat u zelf gegevens aan ons verstrekt.

Hiernavolgend vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaamGeslacht
 • Functie/Afdeling
 • Bedrijf
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer/ Mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u via correspondentie of telefonisch aan ons hebt verstrekt

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor hieronder genoemde doelen:

 • Het opstellen en toesturen, of opvragen, van een offerte of andere informatie.
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.
 • U te kunnen bellen, aanschrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
 • Voor de verbetering van onze dienstverlening en voor dat doel maken van analyses en rapportages over meldingen, vragen en klachten.
 • Voor de beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten m.b.t. onze dienstverlening.

 

Beveiligen van uw gegevens
Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt Bukom Services ervoor dat we verschillende passende technische en organisatorische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties.

Beveiliging website
De website www.bukom.nl  staat onder beheer van Bukom Services BV. de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

Gegevens van bezoekers

 • Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan onze website worden bewaard De gegevens zijn anoniem en zijn nooit te herleiden naar een persoon of organisatie.
 • Bukom Services BV zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

 • Bukom Services BV maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst.
 • De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
 • Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 • Bukom Services BV maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze website en dienstverlening te verbeteren en te optimaliseren.
 • Naast de functionele en analytische cookies die Bukom Services BV plaatst, worden er ook cookies van derden geplaatst. Deze zogenaamde third-party cookies komen terecht op een website als de website plugins van derden gebruikt. Op onze website worden third-party cookies bijvoorbeeld geplaatst door de social share buttons; hiermee kunt u bepaalde inhoud delen met anderen door te klikken op een icoontje van bijvoorbeeld Linkedin, Instagram,Facebook of YouTube. Deze third-party cookies worden opnieuw uitgelezen als er een andere site wordt bezocht.
 • Gegevens inzien aanpassen of verwijderen
 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Bukom Services verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als Bukom Services bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt Bukom Services van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst.

Beveiliging
Bukom Services BV draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Privacy contactpersoon
Bukom Services BV heeft, gezien de aard en de beperkte omvang van de verwerkingen een privacy contactpersoon aangewezen. De contactpersoon in Eric de Lange te bereiken via het e-mailadres eric@bukom.nl

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens
Bukom Services BV vindt het belangrijk om tevreden klanten en zakelijke relaties te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Disclaimer
Bukom Services BV is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder haar zakelijke relaties, of bezoekers van haar website, daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Mocht u nog vragen hebben, een klacht of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via info@bukom.nl of bellen met 072 5762560.